star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thực tập - Đồ án


Kế hoạch thực tập tốt nghiệp T09/2022


+ Thời gian thực tập và nộp báo cáo: 19/9/2022 - 28/10/2022 + SV nộp báo cáo cho GV chấm: 29/10/2022 + GV nộp báo cáo & điểm chấm báo cáo về khoa: 02/11/2022

Xem thêm

Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp T9/2022


Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp T9/2022

Xem thêm

Hồ sơ thực tập tốt nghiệp


Mẫu báo cáo thực tập và Mẫu hồ sơ thực tập tốt nghiệp

Xem thêm

Danh sách SV tham gia thực tập tốt nghiệp đợt T09/2022 - Khoa Tiếng Trung


Danh sách SV tham gia thực tập tốt nghiệp đợt T09/2022 - Khoa Tiếng Trung

Xem thêm

Danh sách SV hoãn thực tập tốt nghiệp đợt T6/2022 - Khoa Tiếng Trung


Danh sách SV hoãn thực tập tốt nghiệp đợt T6/2022 - Khoa Tiếng Trung

Xem thêm

Danh sách SV tham gia thực tập tốt nghiệp đợt T06/2022 - Khoa Tiếng Trung


Danh sách SV tham gia thực tập tốt nghiệp đợt T06/2022 - Khoa Tiếng Trung

Xem thêm

Thông báo Kế hoạch thực tập K24NTQ


Kế hoạch thực tập K24NTQ như sau: + Thời gian thực tập và nộp báo cáo: 14/2/2022 - 25/3/2022 + SV nộp báo cáo cho GV chấm: 22/3/2022 + GV nộp báo cáo & điểm chấm báo cáo về khoa: 25/3/2022

Xem thêm