Giới thiệu

Khoa Tiếng Trung được thành lập từ tháng 03/2020, được phát triển từ Bộ môn Tiếng Trung Quốc trực thuộc Khoa Ngoại ngữ (nay là Trường Ngoại ngữ)...

Chương trình Đào tạo

Cơ sở vật chất

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.